Zapomenuté heslo?

Budete-li pokračovat, vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami, ochranou osobních údajů a používáním cookies Tykadla.cz, vyjadřujete souhlas s podmínkami Facebook přihlášení a potvrzujete, že vám bylo 15 let.

REGISTRACE

Zapomenuté heslo

Zadejte prosím e-mailovou adresu používanou pro přihlášení do Tykadel.

Vámi zadaná e-mailová adresa nebyla rozeznána. Zadejte prosím e-mailovou adresu používanou pro přihlášení do Tykadel.

Před dalším resetovaním hesla musite vyčkat alespoň 5 minut!

Na tuto e-mailovou adresu vám zašleme nové heslo. Změnit heslo můžete po přihlášení v sekci Nastavení.

Na vámi zadanou e-mailovou adresu jsme odeslali vaše nové heslo. Změnit heslo můžete po přihlášení do Tykadel v sekci Nastavení.

Vítáme Vás na Tykadla.cz (21new)

Děkujeme Vám za užívání služby Tykadla umístěné na adrese https://www.tykadla.cz/ (dále jen „Tykadla“), která slouží k online komunikaci mezi uživateli internetu formou zpráv a upozornění, k prohlížení fotografií a videí, k vzájemnému hodnocení uživatelských profilů, k poznávání nových lidí, k seznamování, atp.

Užíváním Tykadel potvrzujete, že jste osoba starší 15ti let plně způsobilá k právním úkonům a vyjadřujete svůj souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly definujícími správné užívání Tykadel. Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami a pravidly, jste povinni se používání Tykadel zdržet.

Smluvní podmínky a pravidla si prosím pečlivě přečtěte.

Smluvní podmínky a pravidla Tykadel

 1. Poskytovatelem služby je společnost Tykadla, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem na adrese Na Zlatnici 14/26, 147 00 Praha 4, Česká republika.
 2. Uživatelem se rozumí osoba starší 15ti let plně způsobilá k právním úkonům, která používáním Tykadel vyslovuje souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, a zavazuje se tyto Smluvní podmínky a pravidla respektovat (dále jen „Uživatel“).
 3. Okamžikem zahájení užívání Tykadel je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Smluvními podmínkami a pravidly. Zahájením užívání se rozumí faktické užívání Tykadel nezávisle na tom, jestli k němu dochází po úspěšné registraci, nebo bez registrace.
 4. Na registraci do Tykadel není právní nárok. Poskytovatel může bez náhrady ukončit členství Uživatele, smazat uživatelský profil a jakýkoli obsah či údaj, který Uživatel publikoval na Tykadlech. Poskytovatel může Uživateli zakázat přístup a využívání Tykadel, a to z jakéhokoliv důvodu či b
 5. ez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.
 6. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, je povinen se užívání Tykadel zdržet.

Uživatelský účet na Tykadlech

Uživatelský účet (dále jen „Účet“) vzniká úspěšně provedenou registrací na serveru tykadla.cz, během které Uživatel vložil všechny povinné parametry, kterými jsou:

 • zvolené jméno nebo přezdívka (nežádáme skutečné jméno)
 • pohlaví
 • koho má zájem poznávat (pohlaví muž/žena, nebo všechny)
 • věk
 • místo bydliště (jen město, nikoli přesná adresa)

Užíváním Tykadel Uživatel souhlasí s tím, že výše uvedené povinné údaje z registrace budou standardně zveřejněné ostatním Uživatelům Tykadel. Další údaje a součásti uživatelského profilu v Tykadlech může Uživatel zveřejnit nebo skrýt dle svého uvážení.

Uživatel může vytvořit vlastní Účet, nebo mu může být Účet přidělen administrátorem. Pokud Uživatel používá Účet přidělený administrátorem, mohou se na něj vztahovat jiné nebo dodatečné podmínky a administrátor může mít k takovému účtu přístup nebo může mít možnost jej zrušit.

Přihlašovací údaje do Účtu sestávají z uživatelského jména a hesla. Uživatelským jménem je platná emailová adresa v celém znění. Heslo je vygenerováno automaticky. Následovně je možné takto přidělené heslo kdykoli změnit na k tomu určené stránce (Profil / Nastavení).

Uživatel je povinen zajistit důvěrnost svých přihlašovacích údajů pro přístup do Tykadel (uživatelské jméno a heslo), a zejména tímto souhlasí s tím, že tyto údaje nesdělí žádné třetí osobě. Uživatel si je vědom, že v případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla. Pokud uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli.

Používáním Tykadel souhlasí Uživatel se zasláním potvrzovacího e-mailu.

Uživatelovi je dovoleno mít pouze jeden Účet.

Provozní podmínky, práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly pro Uživatele:

 • Dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu.
 • Uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby.
 • Etické provozování Tykadel v souladu se zákony České republiky.
 • Možnost kontroly toho, co Uživatel zveřejní a co nikoli.
 • Dodržení soukromí e-mailových adres Uživatelů (e-mailová adresa Uživatele nebude nikdy poskytnuta žádné třetí straně).
 • Poskytnutí registrace a základních funkcí Tykadel zdarma. Základními funkcemi se rozumí ty funkce, které může využívat běžný registrovaný Uživatel a nejsou součástí zpoplatněných služeb nebo VIP členství.

Poskytovatel negarantuje 100% dostupnost a funkčnost provozovaného systému Poskytovatele.

Při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat Uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost. Poskytovatel rovněž nemůže zaručit, že nedojde ke ztrátě interní pošty nebo obsahu profilů jednotlivých Uživatelů. Uživatel využívá systém Poskytovatele plně na své vlastní riziko. Svobodným rozhodnutím Uživatele systém používat, Uživateli nevznikají žádná práva, nároky nebo záruky ve vztahu k Poskytovateli.

Možná opatření Poskytovatele

Při porušení Smluvních podmínek a pravidel Tykadel, při provozování zakázaných aktivit, publikování zakázaného obsahu, nebo při nevhodném či neslušném chování, může Poskytovatel přistoupit k následujícím opatřením:

 • Upozornění
 • Varování v podobě dočasného zamezení přístupu.
 • Blokace profilu a počítače.
 • Blokace IP adresy.
 • Deaktivace, zmrazení Účtu.
 • Smazání profilu.
 • Odstranění celého Účtu a vymazání všech dat Uživatele.
 • Trvalá blokace přístupu do Tykadel.

Uživatel nemá nárok na vrácení jakýchkoli poplatků, ať už se jedná o poplatky za VIP členství nebo za ostatní placené služby v rámci Tykadel (např. zviditelňování). Dobité kredity jsou smazány spolu s Účtem a není možné žádat náhradu.

Pokyny administračního týmu jsou nadřazeny smluvním podmínkám a pravidlům Tykadel.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel používáním Tykadel souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, přičemž se zavazuje respektovat především následující:

 • Používání Tykadel může Uživatel kdykoli ukončit.
 • Uživatel může používat Tykadla pouze k účelu, k němuž jsou určena. Nesmí tedy Tykadla zneužívat - např. nesmí do Tykadel zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů.
 • Uživatel může Tykadla používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky, a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
 • Uživatel používáním Tykadel nenabývá žádných práv duševního vlastnictví k poskytovaným službám ani k obsahu, ke kterému přistupuje. Obsah Tykadel nemůže uživatel používat, pokud nezíská svolení Poskytovatele. Tyto podmínky neudělují Uživatelovi právo používat žádné značky ani loga používaná v Tykadlech.
 • V Tykadlech se zobrazuje i obsah, který nepatří Poskytovateli. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Obsah může Poskytovatel kontrolovat, aby určil, zda je legální a splňuje zásady Tykadel, a pokud se domnívá, že zásady nebo právní předpisy porušuje, může obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování.
 • Všechny údaje zadávané Uživatelem v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je Uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat Poskytovatele.
 • Uživatel prohlašuje, že jím vložená hlavní profilová fotografie odpovídá skutečnosti, a disponuje veškerými autorskými právy k této fotografii, především právem, tuto fotografii volně zveřejnit.
 • V případě, že se Uživatel ke svému účtu nepřihlásí 6 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.
 • Uživatel tímto bere na vědomí, že kromě registrace a využívání základních funkcí, které jsou na službě Tykadla zdarma, jsou k dispozici také služby placené (předplatné pro VIP členství, dobíjení kreditu ke zviditelňování profilu v rámci služby Tykadla).
 • Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že na stránkách Tykadel mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení.
 • Používáním Tykadel souhlasí Uživatel s tím, že mu v případě potřeby budou na jím poskytnutý e-mail zasílány důležité informace a oznámení související s provozem Tykadel, administrativní zprávy, upozornění ohledně nových odpovědí od ostatních Uživatelů, informace o novinkách a vylepšeních, obchodní sdělení nebo reklamní propagace třetí strany. E-mailová adresa Uživatele nebude nikdy poskytnuta žádné třetí straně. Uživatel bere na vědomí, že může zasílání všech typů upozornění a zpráv kdykoli zrušit v sekci Nastavení, využitím odkazu přímo v e-mailové zprávě, nebo samostatnou písemnou žádostí. Výjimkou jsou systémové zprávy služby Tykadla týkající se provozu služby Tykadla.
 • Používáním Tykadel souhlasí Uživatel s tím, že informace o Uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb) mohou být použity pro marketingové účely Poskytovatele.

Zakázané aktivity na Tykadlech

 • Věk Uživatele nižší než 15 let nebo nezpůsobilost k právním úkonům.
 • Veškerá činnost a obsah v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.).
 • Urážející, zesměšňující či poškozující aktivita vůči Poskytovateli, jeho službám, zaměstnancům a spolupracovníkům.
 • Vydávání se za člena administrace služby, poškozování Tykadel (např. lákání hesel, nabourávání se do systému, rozesílání adres jenž může vynutit kolaps PC, atd.).
 • Užití slov "správce" nebo "admin" v uživatelském jménu, začlenění vulgárních výrazů do uživatelského jména, nebo záměrné vytvoření uživatelského jména podobného jinému uživatelskému jménu.
 • Konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost Tykadel.
 • Veřejná aktivita prokazatelně směřující k poškození jiného Uživatele (např. klonování profilu a jeho obsahu).
 • Používání více než jednoho Účtu jedním Uživatelem (1 Uživatel může založit pouze 1 Účet a musí být potvrzen e-mailem. Nový Účet smí být založen nebo aktivován pouze tehdy, pokud Uživatel neměl na Tykadlech dosud žádný jiný Účet založený nebo pokud starý Účet smazal).
 • Zakládání nebo potvrzování profilu jiným osobám nebo umožňování jiným osobám neregistrovaným na Tykadlech posílat vzkazy z profilu registrovaného Uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.
 • Umožňování využívání služeb Tykadel třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele (Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb).
 • Manipulace se zdrojovým kódem, svévolné zasažení do systému.
 • Obcházení blokace udělené za nedodržování pravidel služby.
 • Aktivní a záměrné získávání přihlašovacích údajů jiných Uživatelů.
 • Užívání svého Účtu pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu (hlasování do soutěží, „zajímavé“ odkazy, atp.).
 • Komerční působení na službě Tykadla či využití služby Tykadla ke komerčním účelům (jakékoliv komerční nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části v profilu uživatele), pro reklamní vzkazy (upozorňující na "zajímavé" webové stránky, produkt či služby), pro nabídkové vzkazy (nabízející přivýdělek, zaručené výsledky či úsporu), pro podvodné vzkazy (lákající heslo, finanční hotovost, odesílání různých druhů kódů), pro opakující se vzkazy (poslané rychle za sebou či v nepřiměřeně velkém množství), pro umisťování či rozesílání reklamy.
 • Umisťování či rozesílání textů týkajících se výdělku a sexuálních služeb.
 • Vkládání inzerátů, které mají za účel někoho či něco poškodit.
 • Vydávání se za veřejně známé osoby.
 • Zneužití funkce nahlášení nevhodného obsahu nebo chování.
 • Použití a zneužití ikonek a obsahu profilů administračního týmu.

Zakázaný obsah na Tykadlech

 • Příspěvky a texty v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR.
 • Vulgární nebo pornografické fotografie.
 • Erotické fotky nebo fotky se sexuálním kontextem, se strategicky zakrytou nahotou, s průsvitným nebo průhledným oblečením, vyzývavé nebo provokativní postoje nebo pozice těla, záběry prsou, pozadí nebo rozkroku zblízka (platí i pro fotky pózujících polonahých mužů).
 • Fotografie, videa či jiný obsah, kde je zachycováno sebepoškozování či poškozování druhé osoby.
 • Telefonní číslo, e-mailové kontakty, odkazy na www stránky.
 • Zveřejňování telefonních čísel jiných osob.
 • Zveřejňování fotografií cizích osob proti jejich vůli.
 • Obsah komerčního a reklamního charakteru.
 • Nabídky práce erotického charakteru nebo erotické služby.
 • Jakékoliv zmínky o práci v erotice, masážnách salonech, placeném sexu apod.
 • Urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem.
 • Jakékoliv žádosti o dary, dotace nebo příspěvky a jim podobné texty.
 • Informace o jiných profilech a Uživatelích, texty vzkazů od jiných Uživatelů a jiné nevhodné texty.
 • Robotický překlad do českého nebo slovenského jazyka ve zprávách a komentářích.
 • Odkazy na internetové stránky třetích stran, e-mailové adresy, reklamy, osoby vyobrazené bez jejich svolení
 • Vkládání názvů cizích profilů (textovou i obrazovou formou).
 • Autorsky chráněné fotografie uveřejněné bez souhlasu autora, názvy nebo loga firem nebo jiný obsah, který provozovatel seznamky vyhodnotí jako nevhodný.
 • Sdílení obsahu, na nějž se vztahuje autorské právo.

V případě, že se Uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozích odstavcích s výčtem zakázaných aktivit a obsahu (bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.

Uživatelův obsah na Tykadlech a ochrana autorských práv

Práva k duševnímu vlastnictví obsahu vkládaného do Tykadel zůstávají ve vlastnictví Uživatele, který obsah vkládá. Jinak řečeno, obsah Uživatele je stále jeho.

Pokud Uživatel nahraje nebo jinak odešle obsah do Tykadel nebo přidružených služeb, poskytujete Poskytovateli (a subjektům, se kterými Poskytovatel spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl, komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu. Práva, která touto licencí Uživatel uděluje, jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence přetrvává i poté, co Uživatel přestane služby Tykadel používat. Každý Uživatel je povinen se ujistit, že při odesílání obsahu do Tykadel disponuje příslušnými právy k udělení výše uvedené licence.

Pokud Uživatel odesílá svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, může Poskytovatel takový názor či návrh využít, aniž by vůči Uživatelovi vznikl jakýkoli závazek.

V případě, je-li obsahem vkládaným Uživatelem do Tykadel autorské dílo, souhlasí Uživatel tímto s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživatelem podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních podmínek a pravidel. Poskytovatel si vyhrazuje odpovědnost za překročení takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly. V případě oznámení o údajném porušení autorských práv a v případě ukončování platnosti účtů Uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva, postupuje Poskytovatel v souladu s platným právním řádem České republiky.

Použitím služby Tykadla souhlasí Uživatel s možností použití jím vkládaného obsahu taktéž v mobilních aplikacích.

Použitím facebook přihlášení souhlasíte s podmínkami Facebook přihlášení.

Odpovědnost Poskytovatele za poskytované služby

Poskytovatel poskytuje Tykadla na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví.

Poskytovatel ani jeho dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti s Tykadly žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách a pravidlech nebo v dodatečných podmínkách. V souvislosti s obsahem Tykadel a obsahem třetích stran, s konkrétními funkcemi Tykadel, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit potřeby Uživatele se Poskytovatel k ničemu nezavazuje. Služby poskytuje Poskytovatel „tak, jak jsou“, včetně služeb týkajících se dobíjení kreditů a plateb poskytovaných třetími stranami.

Poskytovatel ani jeho dodavatelé či distributoři nenese jakoukoliv odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah umísťovaný do Tykadel Uživatelem.

Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Smluvních podmínek a pravidel Uživatelem.

Jestliže Tykadla používá Uživatel pro osobní účely, žádná část těchto podmínek ani žádné dodatečné podmínky neomezují zákonná práva spotřebitele, která Uživateli nelze prostřednictvím smluvních ujednání odepřít.

Poskytovatel je oprávněn i bez souhlasu Uživatele a bez předchozího oznámení Tykadla upravovat nebo vylepšovat. Může průběžně přidávat či odebírat funkce a také může pozastavit či ukončit celou službu. Jestliže určitou službu přestane Poskytovatel poskytovat, zašle Uživatelovi s předstihem upozornění a umožní mu získat z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný.

Používání Tykadel firmami

Pokud služby používá Uživatel v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Společnost Bob Řeřicha, s.r.o., její představitele, zástupce a zaměstnance odškodní firma za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

Informace o těchto Smluvních podmínkách a pravidlech

Každý z Uživatelů, který neprovedl registraci je povinen se před zahájením užívání Tykadel seznámit s těmito Smluvními podmínkami a pravidly a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo zaškrtnutím pole vyjadřujícího souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek a pravidel, nebo fakticky tím, že Uživatel začne Tykadla používat. Pokud Uživatel s těmito Smluvními podmínkami a pravidly nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Tykadel.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obsah těchto Smluvních podmínek a pravidel. Změnu sdělí Poskytovatel Uživateli a umožní mu se s těmito změnami seznámit. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek a pravidel nabývají účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na serveru Tykadel.

Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na poštovní adresu sídla společnosti) nebo e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu info@tykadla.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při registraci). Poskytovatel může směrem k Uživateli komunikovat také formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím k tomuto účelu určenému prostoru v rámci Tykadel. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

Tyto Smluvní podmínky a pravidla řídí smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto Smluvní podmínky a pravidla nebude Uživatel splňovat a Poskytovatel nebude okamžitě jednat, neznamená to, že by se vzdával jakýchkoli práv, která mu případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Toto znění Smluvních podmínek a pravidel nabývá účinnosti dne 10. 5. 2018.

Zásady ochrany osobních údajů

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Webové stránky Tykadla.cz vyvíjí a provozuje společnost Tykadla.cz, s.r.o. a té také svěřujete vámi poskytnuté údaje coby správci, při používání služby Tykadla.cz. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Tyto informace jsou důležité, najděte si čas a pečlivě si vše přečtete.

Připomínáme, že ovládací prvky pro správu ochrany soukromí a zabezpečení naleznete na stránce Nastavení / Soukromí.

Vstupem na webové stránky Tykadla.cz vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami uvedenými v samostatném dokumentu a berete na vědomí tyto zásady ochrany soukromí, včetně způsobů používání cookies uvedenými níže.

POKUD S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI NEBO ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ TYKADLA.CZ NESOUHLASÍTE, POTOM OPUSŤTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A NEPOUŽÍVEJTE JE.

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: 1. května 2018, (ad)

Stáhnout verzi PDF

Naše služby můžete využívat různými způsoby, např. vyhledávat a sdílet informace, komunikovat s ostatními lidmi či vytvářet nový obsah. Když s námi sdílíte informace, například tím, že vytvoříte účet na stránkách Tykadla.cz, máme možnost tyto služby ještě více vylepšit – zobrazit relevantnější výsledky vyhledávání, pomoci vám při navazování kontaktů s lidmi či zrychlit a usnadnit sdílení s ostatními uživateli. Chceme, abyste při využívání našich služeb věděli, jakým způsobem informace používáme a jak můžete chránit své soukromí.

Zásady, kterými se řídíme

 • Údaje zpracováváme sami a v souladu se zákonem.
 • Nechceme po vás víc informací, než je potřeba k registraci. Údaje poskytnuté v průběhu registrace uchováváme bezpečně a to po dobu platnosti vaší registrace na stránkách Tykadla.cz.
 • Nezveřejňujeme o vás žádné informace, které jste nám sami neposkytli.
 • Měříme návštěvnost webu, což nám pomáhá pouze k obchodním nebo interním účelům.
 • Za pravost informací na fotkách nebo jiné informace neručíme.

Zásady, kterými byste se měli řídit vy

 • Všechny údaje poskytujete dobrovolně. Jsou pravdivé a ověřitelné. V opačném případě máme právo zrušit účet, abychom chránili ostatní uživatele.
 • Pokud se na fotkách objevují i další osoby, závazně prohlašujete, že máte souhlas dané osoby se zveřejněním fotky.
 • Berete na vědomí zásady ochrany soukromí na stánkách Tykadla.cz.
 • Jste zodpovědní za informace a fotky, které nahráváte.
 • Respektujete soukromí ostatních uživatelů.

Informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme, shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim uživatelům poskytovat lepší služby – od určení jednoduchých věcí jako je jazyk, kterým mluvíte, až po věci složitější jako doporučení relevantního obsahu, který by vás mohl zajímat.

Informace shromažďujeme následujícími způsoby

nformace, které nám sdělíte

Při registraci vás požádáme o osobní údaje, jako je e-mailová adresa, pohlaví, věk, místo, které k vašemu účtu uložíme. V té souvislosti připomínáme, že vyplnění Nicku slouží k uložení vaší přezdívky, nikoli skutečného jména.

Dále potom můžete do vašeho veřejně viditelného profilu dobrovolně doplnit další nepovinné údaje, kterými mohou být např. vaše fotografie, datum narození, výška, váha, barva očí, barva vlasů atp.

Některé z nepovinných údajů mohou být údaji citlivými, např. sexuální orientace, sexuální záliby, nebo informace o tom, koho hledáte a za jakým účelem. Je jen na vás, které údaje vyplníte, z nepovinných údajů nemusíte vyplnit žádné.

Vždy budete mít přístup do vašeho profilu, kde můžete vaše údaje kdykoli změnit nebo vymazat.

Tykadla.cz neshromažďuje ani nezpracovává informace o dětech

Členem komunity Tykadla.cz se můžete stát jen pokud vám již bylo 15 let. Tykadla.cz tedy vědomě neshromažďuje a nezpracovává informace o dětech. Pokud vám ještě nebylo 15 let, neposkytujte nám žádné informace a opusťte tyto webové stránky.

Pokud zjistíme, že nám poskytl informace někdo mladší 15 let, neprodleně podnikneme kroky vedoucí k odstranění a smazání účtu včetně všech poskytnutých údajů.

Pokud odstraníme něčí profil pro porušování našich pravidel týkajících se dětí, můžeme si z důvodu oprávněného zájmu ponechat dotyčného IP adresu, abychom se pokusili zabránit jeho opětovnému vstupu na naše webové stránky.

Informace, které získáváme, když používáte naše služby

Shromažďujeme informace o službách, které používáte, i o způsobu, jakým je používáte. Tyto informace zahrnují:

Informace o provedení platby

Shromažďujeme údaje související s provedením platby za VIP členství či zviditelnění, zejména pak číslo bankovního účtu, platební údaje, případně telefonní číslo.

Informace o zařízení

Shromažďujeme informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení atp.). Identifikátory vašeho zařízení můžeme přiřadit k vašemu účtu Tykadla.cz.

Použitím facebook přihlášení souhlasíte s podmínkami Facebook přihlášení.

Informace z protokolu

Když používáte naše služby nebo zobrazujete obsah poskytovaný webovými stránkami Tykadla.cz, automaticky shromažďujeme určité informace a ukládáme je v protokolech serverů. Mezi tyto informace patří následující:

 • podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili, například vaše vyhledávací dotazy
 • adresu internetového protokolu
 • informace o událostech zařízení, jako jsou nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku nebo odkazující adresa URL
 • soubory cookie, které mohou být jedinečnými identifikátory vašeho prohlížeče nebo účtu Tykadla.cz

Informace o poloze

Informace o vaší poloze na Tykadla.cz neukládáme, jen je můžeme použít k:

 • přednastavení lokality při registraci
 • předvyplnění filtru (seznamka)
 • nastavení časového pásma

K tomuto účelu nepoužíváme GPS, nýbrž pouze IP adresu.

Místní úložiště

Pomocí mechanismů, mezi které patří webové úložiště prohlížeče (včetně technologie HTML 5) nebo mezipaměti aplikací, můžeme shromažďovat a uchovávat informace (především nastavení) v místním úložišti vašeho zařízení.

Soubory cookie a podobné technologie

Když navštívíte webové stránky Tykadla.cz, používáme soubory cookie nebo podobné technologie k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení. Jsou-li tyto informace propojeny s vaším účtem Tykadla.cz, nakládáme s nimi jako s osobními údaji. S používáním souborů cookie můžete souhlasit při návštěvě našich stránek.

Cookie je informace uložena ve Vašem počítači, pocházející z webové stránky, kterou jste navštívili.

Cookies většinou ukládají Vaše nastavení pro webové stránky a zjednodušují tak Vaši budoucí práci s nimi.

Na Tykadla.cz pomocí cookie souborů provádíme analýzy návštěvnosti, personalizujeme obsah a reklamy.

Cookie soubory používáme například v následujících případech:

 • registrace a přihlášení
 • automatické přihlášení
 • údaje pro webovou analytiku (např. Google Analytics)

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Osobní údaje poskytnuté při registraci uživatele či při využívání našich služeb zpracováváme za účelem naplnění smluvních podmínek stránek Tykadla.cz (zveřejněných na stránkách https://www.tykadla.cz/podminky) a plnění účetních a daňových povinností naši společnosti.

Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně stránek Tykadla.cz i jejich uživatelů. Tyto informace rovněž používáme, abychom vám mohli poskytnout obsah odpovídající vašim potřebám – jako například relevantnější výsledky vyhledávání atp.

Když kontaktujete webové stránky Tykadla.cz, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách, vylepšeních či zvýhodněných nabídkách VIP členství a zviditelnění. E-mailovou adresu můžeme rovněž použít pro zasílání notifikací na příchozí zprávy ve vašem profilu, či k zasílání informací o analýze návštěvnosti vašeho profilu. Zasílání informací na e-mailovou adresu můžete kdykoliv vypnout na stránce Nastavení / Oznámení.

Některé vaše osobní údaje (např. IP adresu) držíme rovněž z důvodu oprávněného zájmu za účelem ochrany našich práv, případně práv a svobod třetích osob.

Váš obsah na Tykadla.cz analyzují naše automatizované systémy, abychom vám mohli nabídnout funkce služeb relevantních přímo pro vás, například detekci spamu a malwaru.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V průběhu využívání našich služeb se mohou vyskytnout situace spojené s možným zpracováním některých vašich osobních údajů, které nebudeme moci využít pro konkrétní účel bez vašeho souhlasu.

O takových situacích vás budeme informovat samostatně a nabídneme vám možnost udělit naší společnosti souhlas s použitím vašich přesně vymezených osobních údajů pro konkrétně popsaný účel na předem uvedenou dobu.

Bude jen na vašem svobodném rozhodnutí, zda nám navrhovaný souhlas udělíte, nebo se rozhodnete opačně. Užívání našich standardních služeb není žádným takovýmto souhlasem pro výše uvedené účely podmíněno a nikdo vás nebude k jeho udělení jakýmkoliv způsobem nutit.

Každý takovýto jednotlivý souhlas, udělený podle GDPR, může nahradit vaše předchozí souhlasy týkající se stejných účelů zpracování, či doplnit vaše další případné souhlasy týkající se zpracování osobních údajů.

Vaše rozhodnutí samozřejmě můžete kdykoliv změnit a jakýkoliv udělený souhlas odvolat.

Zpracování a sdílení osobních údajů

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími subjekty jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. Těmto subjektům jsou vaše osobní údaje předány pouze v případě, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý z výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

Mezi hlavní zpracovatele naší společnosti patří následující subjekty:

 • Tykadla.cz, s.r.o., Na Zlatnici 14/26, Praha 4, PSČ 147 00. IČO 24733601.

Zpracováváme osobní údaje na svých serverech i serverech třetích stran. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na serveru umístěném mimo vaši zemi, ale vždy v rámci EU, nebo v zemích, které jsou dle seznamu Evropské komise vedeny jako země poskytující dostatečné záruky při zajištění ochrany osobních údajů.

Můžeme sdílet anonymní údaje, které neumožňují zjištění totožnosti, a to veřejně i se svými partnery, například s majiteli stránek, inzerenty či spřízněnými weby. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb.

Pokud se naše společnost zúčastní sloučení či akvizice nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným uživatelům oznámíme.

Sdílení údajů na základě souhlasu

Pokud nám k tomu dáte souhlas, můžeme osobní údaje sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo naši společnost. V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas.

Sdílení údajů z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo naši společnost, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

 • dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy
 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení
 • zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům
 • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Transparentnost a volba

Chcete-li rozhodnout o viditelnosti některých vámi zadaných údajů, zkontrolujte a aktualizujte ovládací prvky na stránce Nastavení / Soukromí.

Dále máte možnost na stránce Nastavení / Oznámení zapnout či vypnout kteroukoli z e-mailových nebo Push notifikací zasílaných z Tykadla.cz.

Deaktivace účtu

Deaktivace účtu je dočasné vypnutí vašeho účtu a odstranění vašeho profilu z Tykadel i z internetových vyhledávačů, s tím, že kdykoliv se budete chtít vrátit, stačí nám napsat email a my vám účet znovu aktivujeme.

Žádné vaše informace nebudou odstraněny, jen nebudou nikomu přístupné.

Zrušení účtu a smazání vašeho obsahu

Pokud zcela odstraníte váš Účet na Tykadlech, budou nevratně smazána všechna data, která jste poskytli při registraci a vyplňování profilu, a budou také smazány všechny vaše odchozí vzkazy a příspěvky v chatu se všemi.

Při odstranění vašeho Účtu na Tykadlech budou zároveň nevratně smazány všechny vaše zbývající Kredity bez nároku na vrácení peněz.

Váš profil bude trvale odstraněn a nebude již veřejně ani jakkoli jinak přístupný.

Informace, které sdílíte vy

Naše služba vám umožňuje sdílení informací s ostatními. Pamatujte na to, že když sdílíte informace veřejně, mohou být indexovatelné veřejnými vyhledávači.

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě příslušných právních titulů umožňujících poskytování našich služeb, zajištění chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, zajišťujících ochranu a zabezpečení našich systémů, nebo plnění jiných oprávněných zájmů naší společnosti tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech tohoto dokumentu. Případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

Chci mít přehled, jaké moje údaje zpracováváte

Máte právo na přístup k vašim údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Veškeré vaše údaje a obsah, které jste nám poskytli, jsou dostupné pod vašim Tykadla.cz účtem.

Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně. V tomto případě vám poskytneme základní údaje, které jste nám předali při registraci vašeho uživatelského účtu.

Mám zájem o opravu mých údajů

Může se stát, že vaše údaje jsou nesprávně zaznamenané, nebo neaktuální. V tom případě máte možnost údaje kdykoliv aktualizovat nebo vymazat na svém uživatelském účtu.

Nepřeji si, abyste moje osobní údaje dále používali

Plně respektujeme vaše právo na výmaz osobních údajů. Kdykoli můžete požádat o smazání vašeho Tykadla.cz účtu na stránce Nastavení / Můj účet. Způsob výmazu vašich osobních údajů je uveden výše.

Myslím si, že některé moje osobní údaje používáte neoprávněně

Na základě vaší námitky posoudíme a do jejího vyřešení zablokujeme případné používání vašich osobních údajů, u kterých budou pochybnosti, zda je používáme v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nechci vám poskytnout některé své osobní údaje

Nejste povinni nám svoje osobní údaje poskytnout. Vždy vás budeme v konkrétních situacích informovat, které vaše osobní údaje jsou pro využívání našich služeb nezbytné.

Chci odvolat můj souhlas

Pokud jste nám ke zpracování vašich údajů poskytli váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po celou dobu, po kterou byl váš souhlas platně udělen. Odvolání vašeho souhlasu bude mít vliv jen na zpracování vašich údajů pro konkrétní účel nebo účely, pro které byl udělen. Nemá však vliv na zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely a právní důvody, pokud se na takové osobní údaje vztahují.

Chci omezit marketing

Pokud vám chodí informace o našich službách na vaši e-mailovou adresu (na základě našeho oprávněného zájmu), můžete jejich zasílání kdykoliv vypnout na stránce Nastavení / Oznámení.

Podání stížnosti

Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení informací

Usilovně pracujeme na tom, abychom webové stránky Tykadla.cz i jejich uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme.

Data i jejich přenos šifrujeme moderními šifrovacími metodami.

Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.

Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance naší společnosti, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a mlčenlivost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

Soulad s předpisy a spolupráce s regulačními orgány

Dodržování zásad ochrany soukromí pravidelně kontrolujeme. Když obdržíme formální písemnou stížnost, budeme osobu, která ji podala, za účelem prošetření kontaktovat. K vyřešení všech stížností ohledně předání osobních údajů, které nelze vyřešit přímo s uživateli, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Změny

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny i bez předchozího upozornění. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás o nich informovat (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem).

Naše společnost

Tykadla.cz, s.r.o., Na Zlatnici 14/26, Praha 4, PSČ: 147 00Kontakt: info@tykadla.cz

Startovní registrace na Tykadlech se vyplatí

Registrovaní při startu Tykadel získávají výhody, které nikdo další nezíská:

 • Zdarma VIP členství na 2 týdny v hodnotě 58 Kč
 • Zdarma Tykadlové kredity v hodnotě 100 Kč
 • Exkluzivní servis
 • Lásku celého našeho týmu na věčné časy

Vaše komentáře, rady, a návrhy na zlepšení, pro nás budou mít větší váhu než od kohokoli jiného. V rámci uživatelského servisu Tykadel budou mít přednost požadavky od registrovaných při startu. A když budou Tykadla pořádat mejdan, VIP pozvánka pro vás bude vždy po ruce :-)

Tykadla jsme právě odstartovali! Noví lidé přicházejí každý den. Buďte u toho a získejte celý startovací balíček VIP na 2 týdny + 100 Kreditů zdarma.

VIP členství na Tykadlech

K čemu je dobré VIP členství?

Registrace na Tykadlech a všechny základní funkce jsou ZCELA ZDARMA. VIP členství na Tykadlech funguje formou předplatného v periodě, kterou si sami nastavíte. Jde o pravidelné platby již od 29 Kč týdně nebo 99 Kč měsíčně, dokud předplatné sami nezrušíte (ale na uvítanou dostanete 2 týdny VIP zdarma). V ceně je celý balíček zvýhodnění, který běžný člen nikdy mít nemůže. Kdo je VIP na Tykadlech, je „KING“ :)

Jako VIP člen na Tykadlech:

 • uvidíte všechny, kteří vás chtějí poznat
 • budete zařazeni do VIP seznamů
 • budete více vidět
 • budete moci využívat technické funkce navíc

Všechny uvedené VIP výhody budete mít díky startovní registraci na 2 týdny zcela zdarma. VIP členství na 2 týdny odpovídá předplatnému 2 x 29 Kč.

Tykadla jsme právě odstartovali! Noví lidé přicházejí každý den. Buďte u toho a získejte celý startovací balíček VIP na 2 týdny + 100 Kreditů zdarma.

Všechny částky jsou uvedeny s DPH.

Kredity na Tykadlech

K čemu jsou Tykadlové kredity?

Kredity na Tykadlech mají reálnou finanční hodnotu. 1 kredit = 1 Kč. S Kredity si na Tykadlech můžete objednávat nadstandardní služby a zvyšovat popularitu. Čím více Kreditů, tím větší šance stát se superstar Tykadel. Pocítíte, jaké to je být celebritou, poznáte více zajímavých lidí. Startovní registrací získáte automaticky 100 Kreditů v hodnotě 100 Kč hned do začátku!

Registrace do Tykadel a veškeré základní funkce jsou zcela zdarma. Kredity budou sloužit jen k objednávání nadstandardních služeb.

Všechny částky jsou uvedeny s DPH.

Tykadla jsme právě odstartovali! Noví lidé přicházejí každý den. Buďte u toho a získejte celý startovací balíček VIP na 2 týdny + 100 Kreditů zdarma.

Láska celého našeho týmu na věčné časy