Přihlášení
Registrace

Velmi nízká

Popularita

Zvýšit

0 %

Film role

Můj přehled

Soukromí na Tykadlech

Ochrana osobních údajů

Použitím Tykadel poskytuje Uživatel Poskytovatelovi osobní údaje za účelem poskytování služeb zmíněných v úvodu tohoto dokumentu. Uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

Uživatel souhlasí se skutečností, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být v rámci služby Tykadla zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel Poskytovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje, že s osobními údaji Uživatele bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Uživatelův obsah na Tykadlech a ochrana autorských práv

Práva k duševnímu vlastnictví obsahu vkládaného do Tykadel zůstávají ve vlastnictví Uživatele, který obsah vkládá. Jinak řečeno, obsah Uživatele je stále jeho.

Pokud Uživatel nahraje nebo jinak odešle obsah do Tykadel nebo přidružených služeb, poskytujete Poskytovateli (a subjektům, se kterými Poskytovatel spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl, komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu. Práva, která touto licencí Uživatel uděluje, jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence přetrvává i poté, co Uživatel přestane služby Tykadel používat. Každý Uživatel je povinen se ujistit, že při odesílání obsahu do Tykadel disponuje příslušnými právy k udělení výše uvedené licence.

Pokud Uživatel odesílá svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, může Poskytovatel takový názor či návrh využít, aniž by vůči Uživatelovi vznikl jakýkoli závazek.

V případě, je-li obsahem vkládaným Uživatelem do Tykadel autorské dílo, souhlasí Uživatel tímto s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživatelem podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních podmínek a pravidel. Poskytovatel si vyhrazuje odpovědnost za překročení takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly. V případě oznámení o údajném porušení autorských práv a v případě ukončování platnosti účtů Uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva, postupuje Poskytovatel v souladu s platným právním řádem České republiky.

Použitím služby Tykadla souhlasí Uživatel s možností použití jím vkládaného obsahu taktéž v mobilních aplikacích.

Lorem ipsum dolor sit