Zapomenuté heslo?

Přihlašuješ se poprvé? Zadej jméno a heslo z e-mailu, který jsme zaslali po tvé registraci.

REGISTRACE

Zapomenuté heslo

Zadejte prosím e-mailovou adresu používanou pro přihlášení do Tykadel.

Vámi zadaná e-mailová adresa nebyla rozeznána. Zadejte prosím e-mailovou adresu používanou pro přihlášení do Tykadel.

Před dalším resetovaním hesla musite vyčkat alespoň 5 minut!

Na tuto e-mailovou adresu vám zašleme nové heslo. Změnit heslo můžete po přihlášení v sekci Nastavení.

Na vámi zadanou e-mailovou adresu jsme odeslali vaše nové heslo. Změnit heslo můžete po přihlášení do Tykadel v sekci Nastavení.

Vítáme Vás na Tykadlech

Děkujeme Vám za užívání služby Tykadla umístěné na adrese http://www.tykadla.cz/ (dále jen „Tykadla“), která slouží k online komunikaci mezi uživateli internetu formou zpráv a upozornění, k zanechávání veřejných komentářů, k prohlížení fotografií a videí, k vzájemnému hodnocení uživatelských profilů, k poznávání nových lidí, k seznamování, atp.

Užíváním Tykadel potvrzujete, že jste osoba starší 15ti let plně způsobilá k právním úkonům a vyjadřujete svůj souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly definujícími správné užívání Tykadel. Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami a pravidly, jste povinni se používání Tykadel zdržet.

Smluvní podmínky a pravidla si prosím pečlivě přečtěte.

Naposledy upraveno: 13. 8. 2015.

Smluvní podmínky a pravidla Tykadel

 1. Poskytovatelem služby je společnost Tykadla, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem na adrese Na Zlatnici 14/26, 147 00 Praha 4, Česká republika.
 2. Uživatelem se rozumí osoba starší 15ti let plně způsobilá k právním úkonům, která používáním Tykadel vyslovuje souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, a zavazuje se tyto Smluvní podmínky a pravidla respektovat (dále jen „Uživatel“).
 3. Okamžikem zahájení užívání Tykadel je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Smluvními podmínkami a pravidly. Zahájením užívání se rozumí faktické užívání Tykadel nezávisle na tom, jestli k němu dochází po úspěšné registraci, nebo bez registrace.
 4. Na registraci do Tykadel není právní nárok. Poskytovatel může bez náhrady ukončit členství Uživatele, smazat uživatelský profil a jakýkoli obsah či údaj, který Uživatel publikoval na Tykadlech. Poskytovatel může Uživateli zakázat přístup a využívání Tykadel, a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.
 5. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, je povinen se užívání Tykadel zdržet.

Uživatelský účet na Tykadlech

Uživatelský účet (dále jen „Účet“) vzniká úspěšně provedenou registrací na serveru tykadla.cz, během které Uživatel vložil všechny povinné parametry, kterými jsou:

 • zvolené jméno nebo přezdívka
 • pohlaví
 • koho má zájem poznávat (pohlaví muž/žena, nebo všechny)
 • datum narození
 • místo bydliště

Užíváním Tykadel Uživatel souhlasí s tím, že výše uvedené povinné údaje z registrace budou standardně zveřejněné ostatním Uživatelům Tykadel. Další údaje a součásti uživatelského profilu v Tykadlech může Uživatel zveřejnit nebo skrýt dle svého uvážení.

Uživatel může vytvořit vlastní Účet, nebo mu může být Účet přidělen administrátorem. Pokud Uživatel používá Účet přidělený administrátorem, mohou se na něj vztahovat jiné nebo dodatečné podmínky a administrátor může mít k takovému účtu přístup nebo může mít možnost jej zrušit.

Přihlašovací údaje do Účtu sestávají z uživatelského jména a hesla. Uživatelským jménem je platná emailová adresa v celém znění. Heslo je vygenerováno automaticky. Následovně je možné takto přidělené heslo kdykoli změnit na k tomu určené stránce. Poznámka: V rámci včasné registrace není heslo přidělováno, bude zasláno před vlastním spuštěním Tykadel.

Uživatel je povinen zajistit důvěrnost svých přihlašovacích údajů pro přístup do Tykadel (uživatelské jméno a heslo), a zejména tímto souhlasí s tím, že tyto údaje nesdělí žádné třetí osobě. Uživatel si je vědom, že v případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla. Pokud uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli.

Používáním Tykadel souhlasí Uživatel se zasláním potvrzovacího e-mailu.

Uživatelovi je dovoleno mít pouze jeden Účet.

Provozní podmínky, práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly pro Uživatele:

 • Dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu.
 • Uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby.
 • Etické provozování Tykadel v souladu se zákony České republiky.
 • Možnost kontroly toho, co Uživatel zveřejní a co nikoli.
 • Dodržení soukromí e-mailových adres Uživatelů (e-mailová adresa Uživatele nebude nikdy poskytnuta žádné třetí straně).
 • Poskytnutí registrace a základních funkcí Tykadel zdarma. Základními funkcemi se rozumí ty funkce, které může využívat běžný registrovaný Uživatel a nejsou součástí zpoplatněných služeb nebo VIP členství.

Poskytovatel negarantuje 100% dostupnost a funkčnost provozovaného systému Poskytovatele.

Při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat Uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost. Poskytovatel rovněž nemůže zaručit, že nedojde ke ztrátě interní pošty nebo obsahu profilů jednotlivých Uživatelů. Uživatel využívá systém Poskytovatele plně na své vlastní riziko. Svobodným rozhodnutím Uživatele systém používat, Uživateli nevznikají žádná práva, nároky nebo záruky ve vztahu k Poskytovateli.

Možná opatření Poskytovatele

Při porušení Smluvních podmínek a pravidel Tykadel, při provozování zakázaných aktivit, publikování zakázaného obsahu, nebo při nevhodném či neslušném chování, může Poskytovatel přistoupit k následujícím opatřením:

 • Upozornění
 • Varování v podobě dočasného zamezení přístupu.
 • Blokace profilu a počítače. 
 • Blokace IP adresy.  
 • Deaktivace, zmrazení Účtu.
 • Smazání profilu.
 • Odstranění celého Účtu a vymazání všech dat Uživatele.
 • Trvalá blokace přístupu do Tykadel.

Uživatel nemá nárok na vrácení jakýchkoli poplatků, ať už se jedná o poplatky za VIP členství nebo za ostatní placené služby v rámci Tykadel (např. zviditelňování). Dobité kredity jsou smazány spolu s Účtem a není možné žádat náhradu.

Pokyny administračního týmu jsou nadřazeny smluvním podmínkám a pravidlům Tykadel. 

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel používáním Tykadel souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, přičemž se zavazuje respektovat především následující:

 • Používání Tykadel může Uživatel kdykoli ukončit.
 • Uživatel může používat Tykadla pouze k účelu, k němuž jsou určena. Nesmí tedy Tykadla zneužívat - např. nesmí do Tykadel zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů.
 • Uživatel může Tykadla používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky, a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
 • Uživatel používáním Tykadel nenabývá žádných práv duševního vlastnictví k poskytovaným službám ani k obsahu, ke kterému přistupuje. Obsah Tykadel nemůže uživatel používat, pokud nezíská svolení Poskytovatele. Tyto podmínky neudělují Uživatelovi právo používat žádné značky ani loga používaná v Tykadlech.
 • V Tykadlech se zobrazuje i obsah, který nepatří Poskytovateli. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Obsah může Poskytovatel kontrolovat, aby určil, zda je legální a splňuje zásady Tykadel, a pokud se domnívá, že zásady nebo právní předpisy porušuje, může obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování.
 • Všechny údaje zadávané Uživatelem v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je Uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat Poskytovatele.
 • Uživatel prohlašuje, že jím vložená hlavní profilová fotografie odpovídá skutečnosti, a disponuje veškerými autorskými právy k této fotografii, především právem, tuto fotografii volně zveřejnit.
 • V případě, že se Uživatel ke svému účtu nepřihlásí 6 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.
 • Uživatel tímto bere na vědomí, že kromě registrace a využívání základních funkcí, které jsou na službě Tykadla zdarma, jsou k dispozici také služby placené (předplatné pro VIP členství, dobíjení kreditu ke zviditelňování profilu v rámci služby Tykadla).
 • Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že na stránkách Tykadel mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení.
 • Používáním Tykadel souhlasí Uživatel s tím, že mu v případě potřeby budou na jím poskytnutý e-mail zasílány důležité informace a oznámení související s provozem Tykadel, administrativní zprávy, upozornění ohledně nových odpovědí od ostatních Uživatelů, informace o novinkách a vylepšeních, obchodní sdělení nebo reklamní propagace třetí strany. E-mailová adresa Uživatele nebude nikdy poskytnuta žádné třetí straně. Uživatel bere na vědomí, že může zasílání všech typů upozornění a zpráv kdykoli zrušit v sekci Nastavení, využitím odkazu přímo v e-mailové zprávě, nebo samostatnou písemnou žádostí. Výjimkou jsou systémové zprávy služby Tykadla týkající se provozu služby Tykadla.
 • Používáním Tykadel souhlasí Uživatel s tím, že informace o Uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb) mohou být použity pro marketingové účely Poskytovatele.

Zakázané aktivity na Tykadlech

 • Věk Uživatele nižší než 15 let nebo nezpůsobilost k právním úkonům.
 • Veškerá činnost a obsah v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.).
 • Urážející, zesměšňující či poškozující aktivita vůči Poskytovateli, jeho službám, zaměstnancům a spolupracovníkům.
 • Vydávání se za člena administrace služby, poškozování Tykadel (např. lákání hesel, nabourávání se do systému, rozesílání adres jenž může vynutit kolaps PC, atd.).
 • Užití slov "správce" nebo "admin" v uživatelském jménu, začlenění vulgárních výrazů do uživatelského jména, nebo záměrné vytvoření uživatelského jména podobného jinému uživatelskému jménu.
 • Konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost Tykadel.
 • Veřejná aktivita prokazatelně směřující k poškození jiného Uživatele (např. klonování profilu a jeho obsahu).
 • Používání více než jednoho Účtu jedním Uživatelem (1 Uživatel může založit pouze 1 Účet a musí být potvrzen e-mailem. Nový Účet smí být založen nebo aktivován pouze tehdy, pokud Uživatel neměl na Tykadlech dosud žádný jiný Účet založený nebo pokud starý Účet smazal).
 • Zakládání nebo potvrzování profilu jiným osobám nebo umožňování jiným osobám neregistrovaným na Tykadlech posílat vzkazy z profilu registrovaného Uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.
 • Umožňování využívání služeb Tykadel třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele (Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb).
 • Manipulace se zdrojovým kódem, svévolné zasažení do systému.
 • Obcházení blokace udělené za nedodržování pravidel služby.
 • Aktivní a záměrné získávání přihlašovacích údajů jiných Uživatelů.
 • Užívání svého Účtu pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu (hlasování do soutěží, „zajímavé“ odkazy, atp.).
 • Komerční působení na službě Tykadla či využití služby Tykadla ke komerčním účelům (jakékoliv komerční nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části v profilu uživatele), pro reklamní vzkazy (upozorňující na "zajímavé" webové stránky, produkt či služby), pro nabídkové vzkazy (nabízející přivýdělek, zaručené výsledky či úsporu), pro podvodné vzkazy (lákající heslo, finanční hotovost, odesílání různých druhů kódů), pro opakující se vzkazy (poslané rychle za sebou či v nepřiměřeně velkém množství), pro umisťování či rozesílání reklamy.
 • Umisťování či rozesílání textů týkajících se výdělku a sexuálních služeb.
 • Vkládání inzerátů, které mají za účel někoho či něco poškodit.
 • Vydávání se za veřejně známé osoby.
 • Zneužití funkce nahlášení nevhodného obsahu nebo chování.
 • Použití a zneužití ikonek a obsahu profilů administračního týmu.

Zakázaný obsah na Tykadlech

 • Příspěvky a texty v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR.
 • Vulgární nebo pornografické fotografie.
 • Erotické fotky nebo fotky se sexuálním kontextem, se strategicky zakrytou nahotou, s průsvitným nebo průhledným oblečením, vyzývavé nebo provokativní postoje nebo pozice těla, záběry prsou, pozadí nebo rozkroku zblízka (platí i pro fotky pózujících polonahých mužů).
 • Fotografie, videa či jiný obsah, kde je zachycováno sebepoškozování či poškozování druhé osoby.
 • Telefonní číslo, e-mailové kontakty, odkazy na www stránky.
 • Zveřejňování telefonních čísel jiných osob.
 • Zveřejňování fotografií cizích osob proti jejich vůli.
 • Obsah komerčního a reklamního charakteru.
 • Nabídky práce erotického charakteru nebo erotické služby.
 • Jakékoliv zmínky o práci v erotice, masážnách salonech, placeném sexu apod.
 • Urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem.
 • Jakékoliv žádosti o dary, dotace nebo příspěvky a jim podobné texty.
 • Informace o jiných profilech a Uživatelích, texty vzkazů od jiných Uživatelů a jiné nevhodné texty.
 • Robotický překlad do českého nebo slovenského jazyka ve zprávách a komentářích.
 • Odkazy na internetové stránky třetích stran, e-mailové adresy, reklamy, osoby vyobrazené bez jejich svolení
 • Vkládání názvů cizích profilů (textovou i obrazovou formou).
 • Autorsky chráněné fotografie uveřejněné bez souhlasu autora, názvy nebo loga firem nebo jiný obsah, který provozovatel seznamky vyhodnotí jako nevhodný.
 • Sdílení obsahu, na nějž se vztahuje autorské právo.

V případě, že se Uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozích odstavcích s výčtem zakázaných aktivit a obsahu (bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.

Ochrana osobních údajů

Použitím Tykadel poskytuje Uživatel Poskytovatelovi osobní údaje za účelem poskytování služeb zmíněných v úvodu tohoto dokumentu. Uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Uživatel souhlasí se skutečností, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být v rámci služby Tykadla zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel Poskytovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje, že s osobními údaji Uživatele bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Uživatelův obsah na Tykadlech a ochrana autorských práv

Práva k duševnímu vlastnictví obsahu vkládaného do Tykadel zůstávají ve vlastnictví Uživatele, který obsah vkládá. Jinak řečeno, obsah Uživatele je stále jeho.

Pokud Uživatel nahraje nebo jinak odešle obsah do Tykadel nebo přidružených služeb, poskytujete Poskytovateli (a subjektům, se kterými Poskytovatel spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl, komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu. Práva, která touto licencí Uživatel uděluje, jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence přetrvává i poté, co Uživatel přestane služby Tykadel používat. Každý Uživatel je povinen se ujistit, že při odesílání obsahu do Tykadel disponuje příslušnými právy k udělení výše uvedené licence.

Pokud Uživatel odesílá svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, může Poskytovatel takový názor či návrh využít, aniž by vůči Uživatelovi vznikl jakýkoli závazek.

V případě, je-li obsahem vkládaným Uživatelem do Tykadel autorské dílo, souhlasí Uživatel tímto s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživatelem podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních podmínek a pravidel. Poskytovatel si vyhrazuje odpovědnost za překročení takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly. V případě oznámení o údajném porušení autorských práv a v případě ukončování platnosti účtů Uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva, postupuje Poskytovatel v souladu s platným právním řádem České republiky.

Použitím služby Tykadla souhlasí Uživatel s možností použití jím vkládaného obsahu taktéž v mobilních aplikacích.

Odpovědnost Poskytovatele za poskytované služby

Poskytovatel poskytuje Tykadla na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví.

Poskytovatel ani jeho dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti s Tykadly žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách a pravidlech nebo v dodatečných podmínkách. V souvislosti s obsahem Tykadel a obsahem třetích stran, s konkrétními funkcemi Tykadel, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit potřeby Uživatele se Poskytovatel k ničemu nezavazuje. Služby poskytuje Poskytovatel „tak, jak jsou“, včetně služeb týkajících se dobíjení kreditů a plateb poskytovaných třetími stranami.

Poskytovatel ani jeho dodavatelé či distributoři nenese jakoukoliv odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah umísťovaný do Tykadel Uživatelem.

Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Smluvních podmínek a pravidel Uživatelem.

Jestliže Tykadla používá Uživatel pro osobní účely, žádná část těchto podmínek ani žádné dodatečné podmínky neomezují zákonná práva spotřebitele, která Uživateli nelze prostřednictvím smluvních ujednání odepřít.

Poskytovatel je oprávněn i bez souhlasu Uživatele a bez předchozího oznámení Tykadla upravovat nebo vylepšovat. Může průběžně přidávat či odebírat funkce a také může pozastavit či ukončit celou službu. Jestliže určitou službu přestane Poskytovatel poskytovat, zašle Uživatelovi s předstihem upozornění a umožní mu získat z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný.

Používání cookie souborů

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Cookie je informace uložena ve Vašem počítači, pocházející z webové stránky, kterou jste navštívili. Cookies většinou ukládají Vaše nastavení pro webové stránky a zjednodušují tak Vaši budoucí práci s nimi.

Na Tykadlech pomocí cookie souborů personalizujeme obsah a reklamy, zajišťujeme propojení se sociálními sítěmi a provádíme analýzu návštěvnosti.

Cookie soubory používáme například v následujících případech:

 • registrace a přihlášení
 • automatické přihlášení
 • údaje pro webovou analytiku (např. Google Analytics)
 • zobrazování reklam (např. Google AdSense)

Používání Google Analytics

Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu, a my jej využíváme k tomu, abychom zjistili, jakým způsobem návštěvníci Tykadla.cz naše stránky používají.

Nikdy nepracujeme s osobními daty. Pokud sledujeme chování jednotlivých uživatelů, pak vždy pomocí tzv. User-ID, tedy anonymního identifikátoru.

Zajímá nás především, které konkrétní stránky v rámci Tykadla.cz uživatel navštívil, které služby na těchto stránkách využil, a jak často. Jedná se výhradně o data získaná z pohybu uživatele na stránkách Tykadla.cz.

I když jsou data anonymní, nikdy tato data s nikým nesdílíme, jsou určená jen pro potřeby týmu Tykadla.cz. Slouží výhradně k tomu, abychom mohli postupně naše stránky zlepšovat, tak aby vyhovovaly co největšímu počtu návštěvníků.

Používání Tykadel firmami

Pokud služby používá Uživatel v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Společnost Bob Řeřicha, s.r.o., její představitele, zástupce a zaměstnance odškodní firma za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

Informace o těchto Smluvních podmínkách a pravidlech

Každý z Uživatelů, který neprovedl registraci je povinen se před zahájením užívání Tykadel seznámit s těmito Smluvními podmínkami a pravidly a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo zaškrtnutím pole vyjadřujícího souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek a pravidel, nebo fakticky tím, že Uživatel začne Tykadla používat. Pokud Uživatel s těmito Smluvními podmínkami a pravidly nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Tykadel.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obsah těchto Smluvních podmínek a pravidel. Změnu sdělí Poskytovatel Uživateli a umožní mu se s těmito změnami seznámit. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek a pravidel nabývají účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na serveru Tykadel.

Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na poštovní adresu sídla společnosti) nebo e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu info@tykadla.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při registraci). Poskytovatel může směrem k Uživateli komunikovat také formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím k tomuto účelu určenému prostoru v rámci Tykadel. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

Tyto Smluvní podmínky a pravidla řídí smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto Smluvní podmínky a pravidla nebude Uživatel splňovat a Poskytovatel nebude okamžitě jednat, neznamená to, že by se vzdával jakýchkoli práv, která mu případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Toto znění Smluvních podmínek a pravidel nabývá účinnosti dne 13. 8. 2015.

Startovní registrace na Tykadlech se vyplatí

Registrovaní při startu Tykadel získávají výhody, které nikdo další nezíská:

 • Zdarma VIP členství na 2 týdny v hodnotě 58 Kč
 • Zdarma Tykadlové kredity v hodnotě 100 Kč
 • Exkluzivní servis
 • Lásku celého našeho týmu na věčné časy

Vaše komentáře, rady, a návrhy na zlepšení, pro nás budou mít větší váhu než od kohokoli jiného. V rámci uživatelského servisu Tykadel budou mít přednost požadavky od registrovaných při startu. A když budou Tykadla pořádat mejdan, VIP pozvánka pro vás bude vždy po ruce :-)

Tykadla jsme právě odstartovali! Noví lidé přicházejí každý den. Buďte u toho a získejte celý startovací balíček VIP na 2 týdny + 100 Kreditů zdarma.

VIP členství na Tykadlech

K čemu je dobré VIP členství?

Registrace na Tykadlech a všechny základní funkce jsou ZCELA ZDARMA. VIP členství na Tykadlech funguje formou předplatného v periodě, kterou si sami nastavíte. Jde o pravidelné platby již od 29 Kč týdně nebo 99 Kč měsíčně, dokud předplatné sami nezrušíte (ale na uvítanou dostanete 2 týdny VIP zdarma). V ceně je celý balíček zvýhodnění, který běžný člen nikdy mít nemůže. Kdo je VIP na Tykadlech, je „KING“ :)

Jako VIP člen na Tykadlech:

 • uvidíte všechny, kteří vás chtějí poznat
 • budete zařazeni do VIP seznamů
 • budete více vidět
 • budete moci využívat technické funkce navíc

Všechny uvedené VIP výhody budete mít díky startovní registraci na 2 týdny zcela zdarma. VIP členství na 2 týdny odpovídá předplatnému 2 x 29 Kč.

Tykadla jsme právě odstartovali! Noví lidé přicházejí každý den. Buďte u toho a získejte celý startovací balíček VIP na 2 týdny + 100 Kreditů zdarma.

Všechny částky jsou uvedeny s DPH.

Kredity na Tykadlech

K čemu jsou Tykadlové kredity?

Kredity na Tykadlech mají reálnou finanční hodnotu. 1 kredit = 1 Kč. S Kredity si na Tykadlech můžete objednávat nadstandardní služby a zvyšovat popularitu. Čím více Kreditů, tím větší šance stát se superstar Tykadel. Pocítíte, jaké to je být celebritou, poznáte více zajímavých lidí. Startovní registrací získáte automaticky 100 Kreditů v hodnotě 100 Kč hned do začátku!

Registrace do Tykadel a veškeré základní funkce jsou zcela zdarma. Kredity budou sloužit jen k objednávání nadstandardních služeb.

Všechny částky jsou uvedeny s DPH.

Tykadla jsme právě odstartovali! Noví lidé přicházejí každý den. Buďte u toho a získejte celý startovací balíček VIP na 2 týdny + 100 Kreditů zdarma.

Láska celého našeho týmu na věčné časy